/ REGULAMIN SKLEPU 

INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.yafo.pl

Sprzedający - Projekt Yafo Wiktoria Fałkowska dostępny jest pod adresem ul.Etiudy Rewolucyjnej 11/13 m.11 Warszawa, NIP 8641848840, REGON 382359972, zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: contact@yafo.pl lubi telefonicznie: 602 295 968. 

1. Definicje 

Regulamin – niniejszy Regulamin. 

W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w sklepie internetowym. 

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu Internetowego. 

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży. 

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. 

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.yafo.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie. 

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

 

2. Zasady ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.yafo.pl 

 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia. 

 3. Sklep internetowy www.yafo.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. 

 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.yafo.pl są fabrycznie nowe oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. 

 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet. 

 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. 

3. Składanie zamówień 

 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.yafo.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki. 

 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. 

 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. 

 4. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub nieprawidłowe, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia. 

 5. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury przesyłając prośbę na adres contact@yafo.pl w terminie 3 miesięcy od otrzymania płatności przez sklep. Faktura może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. 

 6. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. 

 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu wpływu wpłaty na rachunek bankowy Usługodawcy. 

 9. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta przesyłając stosowną informację o anulowaniu zamówienia na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia. Jeśli zamówienie zostało opłacone przez Klienta i zostało ono anulowane Usługodawca dokona zwrotu pieniędzy, w wysokości anulowanych produktów. 

4. Koszty i termin wysyłki 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 

 2. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DPD. 

 3. Terminy dostawy podane w zakładce Dostawy są terminami orientacyjnymi. Bieg terminu rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. 

 4. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostaw. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w zakładkę Dostawa.

5. Płatności 

 1. Na każde zamówienie zostanie wystawione potwierdzenie zakupu zawierające dane Klienta oraz jego adres.  

 2. Płatność za zamówiony towar następuje w formie przedpłaty za pomocą karty płatniczej lub przelewem na konto bankowe sklepu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.  

6. Odstąpienie od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. 

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres elektroniczny: contact@yafo.pl. Po przesłaniu oświadczenia na adres elektroniczny Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę.  

 3. Oświadczenie może być złożone na formularzu dostępnym w zakładce: Reklamacja i zwrot.  

 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. 

 5. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient.Zwrotu dokonuje się poprzez wysłanie Towaru na adres Usługodawcy.  

 6. Jeżeli Klient zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, Usługodawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami.  

 7. Zwrot płatności obejmuje koszt zamówionego Towaru oraz koszt dostawy będący najtańszym spośród zawartych w ofercie Usługodawcy sposobów dostarczenia Towaru.  

 8. Usługodawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie § 6 ust. 2 Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

7. Procedura reklamacji 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji u Usługodawcy jeśli zamówiony Towar jest wadliwy.  

 2. Składając reklamację Klient przesyła na adres Usługodawcy reklamowany produkt, dowód zakupu i wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, którego wzór dostępny jest w zakładce: Reklamacja i zwrot. 

 3. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. W przypadku gdy naprawa lub wymiana towaru na nowy nie jest możliwa, Klient może zażądać zwrotu wartości zamówionego Towaru lub obniżenia ceny. 

 4. Usługodawca najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

 5. Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada Towaru jest nieistotna.  

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca - Projekt Yafo Wiktoria Fałkowska, ul. Etiudy Rewolucyjnej 11/13 m. 11, 02-643 Warszawa, NIP 8641848840, REGON 382359972.

 2. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.  

 3. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się wiadomość e-mail na adres: contact@yafo.pl

 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.  

 5. Dane osobowe Klienta są przechowywane i przetwarzane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

 6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach, promocjach i nowych produktach.  

 7. Klient może w każdej chwili wycofać zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych wysyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail: contact@yafo.pl.  

9. Zmiana Regulaminu 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę po opublikowaniu na stronie www.yafo.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.  

10. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 4 marca 2019 r. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.