/ ZWROT I REKLAMACJA

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. 

 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres elektroniczny: contact@yafo.pl. Po przesłaniu oświadczenia na adres elektroniczny Klient otrzyma potwierdzenie otrzymania oświadczenia przez Usługodawcę. 

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 4. Bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Klient. Zwrotu dokonuje się poprzez wysłanie Towaru na adres Usługodawcy.

 5. Jeżeli Klient zmniejszy wartość rzeczy niewłaściwie ją użytkując, Usługodawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami. 

 6. Zwrot płatności obejmuje koszt zamówionego Towaru oraz koszt dostawy będący najtańszym spośród zawartych w ofercie Usługodawcy sposobów dostarczenia Towaru. 

 7. Usługodawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie § 6 ust. 2 Regulaminu. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

POBIERZ: wzór oświadczenia odstąpienia od umowy

REKLAMACJA

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji u Usługodawcy jeśli zamówiony Towar jest wadliwy. 

 2. Składając reklamację Klient przesyła na adres Usługodawcy reklamowany produkt, dowód zakupu i wypełnione zgłoszenie reklamacyjne, którego wzór dostępny jest w zakładce: Reklamacja i zwrot.

 3. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. W przypadku gdy naprawa lub wymiana towaru na nowy nie jest możliwa, Klient może zażądać zwrotu wartości zamówionego Towaru lub obniżenia ceny.

4.. Usługodawca najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

 1. Klient nie może odstąpić od umowy jeśli wada Towaru jest nieistotna. 

POBIERZ: wzór reklamacji